Promocja Wakacyjna

Status Promocji: ZAKOŃCZONA

REGULAMIN PROMOCJI „Promocja Wakacyjna"

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Promocja Wakacyjna" jest firma Apitec Jerzy Rugała z siedzibą w Kaznów-Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski.

 2. Zasięg Promocji ograniczony jest do serwisu internetowego apitec.pl.

 3. Organizator promocji przeznacza 10 (dziesięć) zestawów upominkowych dla uczestników promocji, spełniających wszystkie kryteria odbioru upominku.

 4. Zestaw upominkowy składa się z ( wpisać z czego się składa)

 5. Za koniec promocji uznaje się datę wraz z czasem w którym zostanie przyznany ostatni zestaw upominkowy.

 6. Informacja o zakończeniu promocji zostanie bez zbędnej zwłoki umieszczona na stronie sklepu.

 7. Nie istnieje możliwość zamienienia przyznanego zestawu upominkowego na jego równowartość pieniężną.

 8. O zakwalifikowaniu się konta do przyznaniu zestawu upominkowego organizator powiadomi zainteresowanego w przeciągu 24 godzin od momentu spełnienia wszystkich warunków. Powiadomienie nastąpi drogą elektroniczną na adres poczty elektroniczną użyty podczas rejestracji. 

Warunki odbioru zestawu upominkowego.

 1. Założenie w czasie trwania promocji konto na stronie apitec.pl

 2. Konto będzie posiadało numer promocyjny z przedziału 1-10.

 3. O kolejność przydzielania numerów promocyjnych kontom przyjmuje się czas wskazany przez system teleinformatyczny organizatora

 4. Dokona zakupów na kwotę minimum 10 złotych (dziesięć złotych), nie wliczając w to kosztów wysyłki.

 5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 6. Zestaw upominkowy przyznawany jest po stwierdzeniu iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne

 7. Przyznany zestaw upominkowy zostanie dołączony do przesyłki z zamówionym towarem.

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem apitec.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonie.