Wczytuję dane...
Refundacje sprzętu dla pszczelarzy ARiMR 2023

Firma Apitec wychodząc naprzeciw potrzebom klientów przy produktach na stronie sklepu wyświetla cenę netto jak i brutto aby ułatwić pszczelarzom składanie zapotrzebowania na sprzęt.

W celu złożenia zamówienia dotacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny oraz poinformowanie przed zakupem, że będzie to zakup na refundację. Prosimy nie składać takich zamówień przez e-sklep, ze względu na problemy formalne, które mogą powstać podczas rozliczenia dotacji z ARiMR lub związkiem. Płatność musi być uiszczona przelewem na konto bankowe.

Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych 2023

Na podstawie „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, który zatwierdziła Komisja Europejska, od 2023 roku „Interwencje w sektorze pszczelarskim” będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR zapowiada, że do refundacji będą kwalifikowane koszty poniesione od 01.01.2023 r. 
Oznacza to, że do refundacji będzie można zgłosić odpowiednie zakupy dokonane od 01.01.2023 r 

W ramach interwencji „1.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” refundacji podlegać może 60% kosztów netto zakupu wymienionych poniżej sprzętu, maszyn i urządzeń:
– miodarek,
– odstojników,
– dekrystalizatorów,
– stołów do odsklepiania plastrów,
– suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
– topiarek do wosku,
– urządzeń do kremowania miodu,
– refraktometrów,
– wózków ręcznych do transportu uli,
– wialni do pyłu,
– uli oraz ich elementów,
– krat odgrodowe i innych izolatorów ramkowych,
– urządzeń do omiatania pszczół,
– poławiaczy pyłku,
– sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
– wag pasieczne
– pakietów ramek ulowych,
– kamer cyfrowe (koszt refundacji do 300 zł za kamerę)


O dofinansowanie może starać się pszczelarz, niekoniecznie zrzeszony w związku, czy kole pszczelarskim, który spełnia następujące warunki:
– posiada co najmniej 10 pni (uli) pszczelich,
– posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI),
– jest zarejestrowanym w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii,
– prowadzi sprzedaż produktów pszczelich w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego,
nowym istotnym warunkiem jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc. O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy  – wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. - otwórz

Refundacja na sprzęt pszczelarski stanowi 60% ceny netto zakupu, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 100 zł i posiadanej liczby pni pszczelich oraz nie będzie wyższa niż 15 000 zł. Wynika z tego, że maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł.

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-w-sektorze-pszczelarskim-od-2023-roku-realizuje-arimr