Wczytuję dane...
Refundacje sprzętu dla pszczelarzy ARiMR 2024

Firma Apitec wychodząc naprzeciw potrzebom klientów przy produktach na stronie sklepu wyświetla cenę netto jak i brutto aby ułatwić pszczelarzom składanie zapotrzebowania na sprzęt oraz wniosków o refundacje ARiMR.

W celu złożenia zamówienia dotacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny oraz poinformowanie przed zakupem, że będzie to zakup na refundację. 

Prosimy nie składać takich zamówień przez e-sklep, ze względu na kwestie formalne, które mogą powstać podczas rozliczenia refundacji z ARiMR. Płatność powinna być uiszczona przelewem, należy zachować potwierdzenie wykonania przelewu.

Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych 2024

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W ramach interwencji w roku pszczelarskim 2024 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 16 października 2023 r. 

Przeprowadzonych zostanie siedem naborów. Trzy z nich są znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5) – były realizowane w kwietniu tego roku - cztery interwencje będą przeprowadzone po raz pierwszy. Również tym razem dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Na podstawie „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, który zatwierdziła Komisja Europejska, od 2023 roku „Interwencje w sektorze pszczelarskim” realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Interwencja I.6.2 - Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać indywidualni pszczelarze oraz organizacje pszczelarskie (w imieniu pszczelarzy).

Wsparciem finansowym objęty jest zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej. Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu następującego nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

 1. miodarek,
 2. odstojników,
 3. dekrystalizatorów,
 4. stołów do odsklepiania plastrów,
 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. topiarek do wosku,
 7. urządzeń do kremowania miodu,
 8. refraktometrów,
 9. wózków ręcznych do transportu uli,
 10. wialni do pyłku,
 11. uli lub ich elementów,
 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 13. urządzeń do omiatania pszczół,
 14. poławiaczy pyłku,
 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. wag pasiecznych,
 17. pakietów ramek ulowych,
 18. kamer cyfrowych/fotopułapek.

O  refundacje może starać się pszczelarz, niekoniecznie zrzeszony w związku, który spełnia następujące warunki:
– posiada co najmniej 10 pni (uli) pszczelich,
– posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI),
– jest zarejestrowanym w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii,
– prowadzi sprzedaż produktów pszczelich w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego,
– posiada wpis do Ewidencji Producentów (EP). O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy  – wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. - otwórz

Załącznik Umowa I.6.2 

Interwencja I.6.4 - Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

Wnioski o przyznanie pomocy Interwencja I.6.4 będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze.

Realizowane z dofinansowaniem operacje muszą dotyczyć zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej:

 1. przyczep (lawet) do przewozu uli;
 2. urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
 3. wag pasiecznych;
 4. elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);
 5. lokalizatorów GPS uli;
 6. ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

Załącznik Umowa I.6.4 

Pozostałe Interwencje:

Interwencja I.6.1 - Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać organizacje pszczelarskie oraz jednostki doradztwa rolniczego. Dofinansowanie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich.

Interwencja I.6.3 - Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu hodowców pszczół, wyłącznie organizacje pszczelarskie. Wsparcie powinno być przeznaczone na realizację operacji polegających na zakupie produktów leczniczych do walki z warrozą, w tym weterynaryjnych.

Interwencja I.6.5 - Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu pszczelarzy, zrzeszające ich organizacje. Wsparciem objęty jest zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy.

Interwencja I.6.6 - Wsparcie naukowo-badawcze

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.  Dofinansowanie obejmuje prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.7 - Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Wsparcie można przeznaczyć na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu.

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-w-sektorze-pszczelarskim?fbclid=IwAR2db5AVAeQDbhVx91WaGKO7gYUNxToyF7SxzSECYysXjz0q6ap5hNrdPGU

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2023 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

https://www.gov.pl/web/arimr/harmonogram-naborow-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-2023-r-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Termin i sposób składania wniosków:

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.1 - I.6.7 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Dane kontaktowe ARiMR

Departament Rynków Rolnych ARiMR

telefon: 22 242 06 50

adres mailowy: sekretariat.drr@arimr.gov.pl

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-w-sektorze-pszczelarskim-od-2023-roku-realizuje-arimr