Wczytuję dane...
Refundacje sprzętu dla pszczelarzy ARiMR 2023

Firma Apitec wychodząc naprzeciw potrzebom klientów przy produktach na stronie sklepu wyświetla cenę netto jak i brutto aby ułatwić pszczelarzom składanie zapotrzebowania na sprzęt oraz wniosków o refundacje ARiMR.

W celu złożenia zamówienia dotacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny oraz poinformowanie przed zakupem, że będzie to zakup na refundację. Prosimy nie składać takich zamówień przez e-sklep, ze względu na kwestie formalne, które mogą powstać podczas rozliczenia refundacji z ARiMR. Płatność powinna być uiszczona przelewem, należy zachować potwierdzenie wykonania przelewu.

Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych 2023

Na podstawie „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, który zatwierdziła Komisja Europejska, od 2023 roku „Interwencje w sektorze pszczelarskim” będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach interwencji „1.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”  pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu następującego nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:
1) miodarek;
2) odstojników;
3) dekrystalizatorów;
4) stołów do odsklepiania plastrów;
5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych;
6) topiarek do wosku;
7) urządzeń do kremowania miodu;
8) refraktometrów;
9) wózków ręcznych do transportu uli;
10) wialni do pyłku;
11) uli lub ich elementów;
12) kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe;
13) urządzeń do omiatania pszczół;
14) poławiaczy pyłku;
15) sprzętu do pozyskiwania pierzgi;
16) wag pasiecznych;
17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu);
18) kamer cyfrowych (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).
2. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku
pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany
pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.
3. Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed
rozpoczęciem danego roku pszczelarskiego; wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.
4. Pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym
pszczelarzom, tj. tym, którzy mają nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki finansowe w
złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanie zredukowana według zasad określonych w rozdziale IV ust


O dofinansowanie może starać się pszczelarz, niekoniecznie zrzeszony w związku, czy kole pszczelarskim, który spełnia następujące warunki:

– posiada co najmniej 10 pni (uli) pszczelich,
– posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI),
– jest zarejestrowanym w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii,
– prowadzi sprzedaż produktów pszczelich w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego,
nowym istotnym warunkiem jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc. O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy  – wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. - otwórz

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-w-sektorze-pszczelarskim?fbclid=IwAR2db5AVAeQDbhVx91WaGKO7gYUNxToyF7SxzSECYysXjz0q6ap5hNrdPGU

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2023 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

https://www.gov.pl/web/arimr/harmonogram-naborow-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-2023-r-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-w-sektorze-pszczelarskim-od-2023-roku-realizuje-arimr