Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo
do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu
wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie
pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego,
lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak
nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na
własny koszt i ryzyko.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie

przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub
przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa
konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego
przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie
zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej
od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.