Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu

§1 Informacje ogólne

1. Sprzedający:

Apitec Jerzy Rugała,
Tarło Kolonia 55A, 
21-104 Niedźwiada,

NIP: 9222211050

REGON: 361691929

BDO: 000245466

KONTO BANKOWE: PKO BP SA Oddział 1 w Lubartowie

28102032060000820201312180


2. Dane Kontaktowe:

Apitec Jerzy Rugała,
Tarło Kolonia 55A, 21-104 Niedźwiada,

tel. +48 537696980

e-mail: info@apitec.pl


3. Adres reklamacyjny:

Apitec Jerzy Rugała,
Tarło Kolonia 55A, 
21-104 Niedźwiada

tel. +48 537696980

e-mail: info@apitec.pl


§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.


§3 Zawarcie umowy. Dostawa i odbiór zamówienia.

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w warunkach wysyłki i/lub na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie określonych w warunkach wysyłki i/lub na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. Cennik wysyłek dotyczy wysyłek na terenie Polski. Koszty wysyłek poza granice Polski są ustalane indywidualnie.

7. Forma dostawy towaru i forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez Klienta w zamówieniu. Towar dostarczany jest na terenie Polski (warunki dostawy zagranicznej ustalane indywidualnie) W przypadku wyrażenia przez Kupującego życzenia wysyłki towaru poza granice Polski Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne cła, podatki i koszty odpraw celnych naliczane w kraju docelowym. Za uregulowanie tych opłat odpowiedzialny jest Kupujący. Sprzedający nie zaniża wartości celnej przesyłek.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do wysyłki zamówienia w terminie do 28 dni roboczych. Dokładamy starań aby wysyłki realizować w jak najkrótszym terminie. Z reguły wysyłki są realizowane w ciagu 3 dni roboczych. W szczególnych przypadkach  czas dostawy może ulec wydłużeniu. W przypadku zamówień indywidualnych/nietypowych lub wymagajacych importu czas dostawy jest ustalany indywidualnie i może przekroczyć 28 dni roboczych.

9. W przypadku przekroczenia deklarowanego terminu wysyłki lub braku możliwości realizacji zamówienia w ustalonym terminie Sprzedawca zobowiązuje się na życzenie Klienta do zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w pełnej wysokości.

10. W przypadku zaistnienia okoliczności wpływajacych na przedłużenie terminu wysyłki obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem niezwłocznie w celu ustalenia nowych warunków i terminu dostawy.

11. Wysyłki zrealizowane w terminie do 28 dni roboczych są traktowane jako wysyłki zrealizowane terminowo.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub utracone korzyści przez Klienta

wynikłe z tytułu przekroczenia deklarowanego terminu dostarczenia towaru lub niemożności dostarczenia towaru przez Sprzedąjacego.

13. Formy wysyłek:

Przesyłka kurierska –  czas dostawy zależny jest od wybranej opcji (przesyłka zwykła lub priorytetowa) i realizacji przez firmę kurierską.

Przesyłka Pocztą Polską –  czas dostawy zależny jest od wybranej opcji (przesyłka zwykła lub priorytetowa) i realizacji przez Pocztę Polską

Przesyłka do paczkomatów InPost (opcja na życzenie Klienta, przesyłki nie ubezpieczone) – z uwagi na brak mozliwości spisania protokołu ewentualnych uszkodzeń nie polecamy tej formy dostawy. 

Odpłatna dostawa do Klienta własnym transportem Sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu – warunki oraz cena ustalane indywidualnie z Klientem,

Osobisty odbiór w placówce firmy - wymaga wcześniejszego kontaktu z obsługą sklepu.

14. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi, listonoszowi lub pracownikom obecnym przy dostawie/odbiorze. Podstawą reklamacji uszkodzenia w czasie transportu jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego i podpisanego przez kuriera/listonosza protokołu uszkodzeń. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne poinformowanie Obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji.

15. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem (nie dotyczy paczkomatów InPost). Z chwilą pokwitowania odbioru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo
do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu
wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie
pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego,
lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak
nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub
przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa
konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego
przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie
zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej
od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.


§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach
określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Zgodnie z art. 557§1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej. Rękojmia nie obejmuje wad spowodowanych przez Kupującego, np. niewłaściwym korzystaniem z rzeczy, brakiem należytej konserwacji, czy uszkodzeniami mechanicznymi.

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona
przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak
rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie
przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia
wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób
wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może
żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany
na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych
z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać
od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do
wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny Sprzedającego na swój koszt i ryzyko. 

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji
opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie
wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub
żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na
wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak
nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin
przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej
rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej
rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub
usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany
rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z
uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,
przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania
mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi,
przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia
ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej
stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w
którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o
istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej  od dnia, w którym
orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub utracone korzyści przez Konsumenta wynikłe z wad rzeczy lub niemożności używania rzeczy wskutek jej wad. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.


§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o świadczeniu
usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu
zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgode na ich przetwarzanie
przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej
chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych
osobowych.


§7 Postanowienia końcowe

1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym
prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się przepisom prawa w
miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu
prawnego.

3. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich
zapisów umowy ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z
możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma
regulamin i stosowne przepisy prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką
wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi
Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych
z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych
przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo.