Wczytuję dane...
Rolniczy handel detaliczny i Sprzedaż Bezpośrednia

Rolniczy handel detaliczny i Sprzedaż Bezpośrednia

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022

W celu skorzystania z programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich prowadzonego przez KOWR niezbędnym warunkiem jest oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze Związkiem Pszczelarskim) o tym, że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego.

Ogranicza to grono beneficjentów pomocy do pszczelarzy umieszczających na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach Sprzedaży Bezpośredniej bądź Rolniczego Handlu Detalicznego.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) Najprostszą formą legalnej sprzedaży miodu jest rolniczy handel detaliczny. Tę formę działalności pszczelarze mogą rozpocząć po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii. W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także, od stycznia br., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Od 1 stycznia 2019 r. kwotę przychodów wolną od podatków zwiększono do 40 000 zł rocznie. Powyżej tej kwoty pszczelarz będzie zobowiązany zapłacić 2% podatek ryczałtowy.

Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny ma obowiązek dokumentacji ilości zbywanej żywności oraz oznakowania miejsca sprzedaży. Dokumentacja określająca ilość zbywanej żywności powinna zawierać (odrębnie za każdy rok kalendarzowy):

• numer kolejnego wpisu,

• datę uzyskania przychodu,

• kwotę przychodu,

• przychód narastająco od początku roku,

•ilość i rodzaj zbytej żywności.

Powyższe informacje zamieszcza się po każdorazowym zbyciu żywności i przechowuje przez dwa lata od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. Ewidencja sprzedaży musi być dostępna w miejscu sprzedaży.

Oznakowanie miejsca zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego jest obowiązkowe, ma być umieszczone w widocznym miejscu oraz musi zawierac następujące informacje:

• napis: Rolniczy Handel Detaliczny

• dane: a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny b) adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności c) w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej – weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny.

Działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego może być prowadzona w min. kuchniach domowych, ale przy zachowaniu minimalnych wymagań sanitarnych. Określają je przepisy unijne.

Sprzedaż Bezpośrednia Drugim możliwym rozwiązaniem jest sprzedaż bezpośrednia. Aby zarejestrować sprzedaż bezpośrednią należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów do powiatowego lekarza weterynarii. Pszczelarz we wniosku podaje takie informacje, jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych albo NIP lub numer w KRS oraz określa rodzaj i zakres działalności. W przypadku pszczelarzy wymagane jest też oświadczenie potwierdzające utrzymywanie pszczół. Po złożeniu powyższych dokumentów powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o wpisie do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią. Sprzedaż bezpośrednią prowadzi się w miejscu produkcji, czyli w gospodarstwie rolnym, pasiece i na targowiskach. Sprzedaż bezpośrednia może być również dokonywana w formie dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujący konsumenta końcowego. Są to np. sklepy, restauracje, stołówki. Podobnie jak przy RHD pszczelarze zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji. Może to być zeszyt, w którym trzeba odnotowywać informacje dotyczące ilości sprzedanych produktów w danym tygodniu lub miesiącu, w zależności od rodzaju produktów. Dokumentacja musi być przechowywana przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona.

Warto zaznaczyć, że pojęcie rolniczy handel detaliczny jest szersze od sprzedaży bezpośredniej, ponieważ dotyczy każdego rodzaju żywności, tj. pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, nieprzetworzonej i przetworzonej. Rolniczy handel detaliczny uwzględnia również produkcję oraz przetwarzanie żywności, co nie jest możliwe w przypadku sprzedaży bezpośredniej.