Wczytuję dane...
Waga produktu: 0.5 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Producent: Biomus

Kwas Szczawiowy  99,6% C2H2O4

Idalny do zwalczania warrozy.

Opis:

W pszczelarstwie jest stosowany do zwalczania roztocza Varroa destructor (warrozy). Kwas szczawiowy w pasiece można stosować w dwojaki sposób: jako roztwór lub jako opary (odparowując przy pomocy parownika lub dyfuzora) .

 

Uwagi:

  • Działa szkodliwie po połknięciu.
  • Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
  • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
  • P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
  • P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
  • P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.