Wczytuję dane...
Model: 3516
Kod producenta: 3516
Waga produktu: 0.5 kg
Gwarancja: 2 lat
Realizacja zamówienia: 3 dni
EAN: 5903661867300
Producent: Bio-Api

Aromatyzowany kwas szczawiowy roztwór 3,2%

500ml

Opis:

Kwasy organiczne (takie jak kwas szczawiowy, kwas mrówkowy, kwas mlekowy) są naturalnym środkiem tradycyjnie stosowanym przez pszczelarzy do ograniczania inwazji warrozy.

Aromatyzowany kwas szczawiowy roztwór 3,2% - 500 ml

Gotowy do użycia kwas szczawiowy.

Od pewnego czasu kwas ten jest sprzedawany bez dozownika!

1.1 Identyfikator produktu

Aromatyzowany kwas szczawiowy roztwór 3,2%

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik chemiczny stosowany w pszczelarstwie.

Zastosowania odradzane: nie określono

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie

Zawiera: kwas szczawiowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI Ę DO OCZU: Ostro żnie płukać wodą przez kilka minut. Wyj ąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Data przydatności: 3 lata od daty produkcji

  • Produkt nie jest lekiem
  • Należy stosować się do karty charakterystyki produktu

Polecamy