Wczytuję dane...
Model: KWA1
Kod producenta: KWA1
Waga produktu: 0.13 kg
Gwarancja: 2 lat
Realizacja zamówienia: 3 dni
EAN: 5903661867317
Producent: Bio-Api

Kwas mlekowy 15% 125ml

w sprayu

Opis:

Kwasy organiczne (takie jak kwas szczawiowy, kwas mrówkowy, kwas mlekowy) są naturalnym środkiem tradycyjnie stosowanym przez pszczelarzy do ograniczania inwazji warrozy.

Kwas mlekowy 15% 125ml w sprayu

Gotowy do użycia kwas mlekowy.

1.1 Identyfikator produktu

Kwas mlekowy 15% 125ml w sprayu

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik chemiczny stosowany w pszczelarstwie.

Zastosowania odradzane: nie określono

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie

Zawiera: kwas mlekowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI Ę DO OCZU: Ostro żnie płukać wodą przez kilka minut. Wyj ąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Data przydatności: 2 lata od daty produkcji

  • Produkt nie jest lekiem
  • Należy stosować się do karty charakterystyki produktu

Polecamy