Wczytuję dane...
Model: P35166
Kod producenta: P35166
Waga produktu: 0.25 kg
Gwarancja: 2 lat
Realizacja zamówienia: 3 dni
EAN: 5903661867331
Producent: Bio-Api

Paski z kwasem szczawiowym Bio-Api

Opis:

Kwasy organiczne (takie jak kwas szczawiowy, kwas mrówkowy, kwas mlekowy) są naturalnym środkiem tradycyjnie stosowanym przez pszczelarzy do ograniczania inwazji warrozy.

Paski z kwasem szczawiowym

Organiczny środek w postaci papierowych pasków nasączonych kwasem szczawiowym.

Jedno opakowanie zawiera 20 pasków.

Skład:

- kwas szczawiowy 33%,

- gliceryna roślinna 67%.

Waga: ok. 200 g

Termin trwałości dwa lata. Data produkcji na opakowaniu.

Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Nie połykać. Nie wprowadzać do oczu / w przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą oraz zasięgnąć porady lekarza.

Podczas stosowania preparatu należy zachować szczególną ostrożność oraz stosować środki ochrony indywidualnej.

Po otwarciu zużyć niezwłocznie.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik chemiczny stosowany w pszczelarstwie.

Zastosowania odradzane: nie określono

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie

Zawiera: kwas szczawiowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI Ę DO OCZU: Ostro żnie płukać wodą przez kilka minut. Wyj ąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Data przydatności: 2 lata od daty produkcji

  • Produkt nie jest lekiem
  • Należy stosować się do karty charakterystyki produktu

Polecamy